Wat doen we

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden zorgt voor:

  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de vijf deelnemende gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog;
  • het samen uitdragen van de standpunten naar andere betrokken overheden;
  • onderling overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van onderwerpen op het gebied van beleid en beheer;
  • het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten voor raads- en collegeleden van de vijf gemeenten, om gemeenschappelijke thema’s te bespreken;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen en het bieden van ondersteuning aan deelnemende gemeenten die bij bepaalde deelactiviteiten betrokken willen zijn;
  • het voorbereiden en uitvoeren van gemeenschappelijk beleid, voor zover dit door de colleges van B&W van de vijf gemeenten aan het samenwerkingsverband is opgedragen.

De prioriteiten en gewenste ontwikkeling van de samenwerking voor de komende vier jaar zijn vastgelegd in het Meerjarenprogrammaplan (2023-2026). De inhoudelijke samenwerking is verder uitgewerkt in het Programma Waddeneilanden. Een belangrijke basis voor de samenwerking met de andere overheden zijn de afspraken die zijn vastgelegd in het Waddenconvenant. De wijze van besturen in het Waddengebied is in 2019 opnieuw gestructureerd via de Governance Waddengebied, bestaande uit de drie pijlers BOW, OBW en BAW. 
In het kader van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking dragen Denemarken, Duitsland en Nederland samen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het UNESCO-werelderfgoed Waddenzee.
De Waddeneilanden werken binnen het Deltaprogramma Waddengebied samen met andere overheidspartijen aan het op de lange termijn behouden van een veilig, klimaatbestendig en vitaal Waddengebied.

Jaarplanning vergaderingen

In de jaarplanning staan vergaderingen die in 2024 plaatsvinden, waarbij zowel bestuurders als ambtenaren van de Waddeneilanden aanwezig zijn. 

Er worden geregeld nieuwe vergaderingen ingepland of geannuleerd; om dit zo goed mogelijk te communiceren wordt deze planning regelmatig geüpdatet.