De governance, oftewel de wijze van besturen, in het Waddengebied is in 2019 opnieuw gestructureerd. Deze noodzakelijke wijziging zorgt ervoor dat de governance minder complex en daarmee doeltreffender is. De nieuwe inrichting biedt de kans om planmatiger te werk te gaan. Ook zorgt het voor een duidelijkere rolverdeling en het schept een cultuur waarin partijen elkaar houden aan gemaakte afspraken over het Waddengebied en rondom het beheer van de Waddenzee.

De drie pijlers van de governancestructuur zijn:  

  Bestuurlijk Overleg Waddengebied

  Maakt stategische beleidskeuzes ten aanzien van het Waddenbeleid

  Deelnemers:

  • Ministerie van I en W
  • Ministerie van LNV
  • Waddenprovincies
  • Kust- en eilandgemeenten
  • Waterschappen
  • Voorzitter van het Omgevingsberaad als vice-voorzitter

  Omgevingsberaad Waddengebied

  Adviseert gevraagd en ongevraagd over de beleidskeuzes die het Bestuurlijk Overleg moet maken.

  Deelnemers:

  • Gebruikers van de Waddenzee
  • Belangenorganisaties
  • Voorzitter: Commissaris van de Koning van Fryslân, in zijn rol als Rijksheer

  Beheerautoriteit Waddenzee

  Bevordert en versterkt de samenhang van het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee met als doel de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren.

  De opdrachtgevers bestaan uit:

  • Ministerie van IenW
  • Ministerie van LNV
  • Provincie Noord-Holland
  • Provincie Fryslân
  • Provincie Groningen

  De opdrachtnemer is:

  • Directeur Beheerautoriteit Waddenzee

  Lees meer op de website van www.waddenzee.nl

  Agenda 2050 Uitvoeringsprogamma Waddengebied

  Doelendocument Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

  Reactiedocument Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

  De Wadden in vogelvlucht

  Auteurs: Katja Philippart, Kees Bastmeijer, Pieter van Beukering, Piet Hoekstra & Heleen van Londen.