Impactproject Meerlaagsveiligheid: "Waddenlei overstroomt"


Inleiding

Wonen, werken en leven op een Waddeneiland is soms net even anders dan het leven aan de vaste wal. Het verhaal “Waddenlei Overstroomt” vertelt een fictieve situatie naar huidige en toekomstige overstromingsrisico’s en de reactie van bewoners en toeristen vóór, tijdens en na een overstroming op een fictief Waddeneiland. Het verhaal is mede gebaseerd op gesprekken met eilanders, ervaringen uit het verleden en situaties die zich hebben voorgedaan tijdens de stormen in 2013.

Inhoud

Doel van het scenario-onderzoek en het onderliggende scenarioverhaal is om bij bestuurders en andere belanghebbende partijen bewustwording te creëren en een scherper beeld te krijgen van de gevolgen van overstromingen, kwetsbare plekken en situaties voor crisisopvang. Als aanvulling op het Deltaprogramma willen De Waddeneilanden toetsen of de hele keten van waterveiligheid voldoende aansluit bij reacties van inwoners en toeristen ten tijde van een hevige storm. Het verhaal Waddenlei beschrijft de verschillende momenten en fasen die zich voordoen in de aanloop naar, tijdens en vlak na een overstroming, in de unieke situatie op een Waddeneiland. Onderwerpen als evacuatie, bereikbaarheid, noodopvang en zelfredzaamheid komen daarbij aan de orde.

Vervolg

Als vervolg op het scenarioverhaal gaat het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden samen met de Veiligheidsregio Fryslân per Waddeneiland een veiligheidsstrategie ontwikkelen en daar waar nodig voorstellen doen voor verbeteringen.

Bij ruimtelijke keuzes in de toekomst kan vervolgens rekening worden gehouden en geanticipeerd op waterveiligheid- en evacuatievraagstukken. In het scenario-onderzoek wordt dus met name ingegaan op de tweede en derde laag van meerlaagsveiligheid.

Het scenario-onderzoek is een Impactproject van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en is in opdracht van De Waddeneilanden, samen met de Veiligheidsregio Fryslân, uitgevoerd.

Het rapport en het bijbehorende filmpje zijn te vinden op de projectsite van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptie.