Wetenschappers rangschikken bedreigingen voor Waddenzee


Visserij voert de lijst aan van grootste bedreigingen voor de natuur in Werelderfgoed Waddenzee volgens een grote groep wetenschappers. Andere negatieve effecten zijn afkomstig van onder meer onderhoud aan vaargeulen, havenactiviteiten, schelpenwinning en delfstofwinning. Ook speelt klimaatverandering een grote rol. De lijst is op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu samengesteld door een groep ecologen en economen. De groep bracht gezamenlijk de activiteiten in beeld die van invloed zijn op de natuur in de Waddenzee. Daarbij maakten de wetenschappers een rangschikking van de impact op natuur en van de economische betekenis van activiteiten. "De belangrijkste conclusie lees je tussen de regels door", concludeert regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten. "Toen wetenschappers twaalf jaar geleden zo’n lijst maakten, stond mechanische kokkelvisserij bovenaan. De overheid heeft snel actie ondernomen en de sector uitgekocht. De laatste jaren zien we een spectaculair herstel van de kokkels en nonnetjes. Het wegnemen van bedreigingen heeft dus zin en leidt tot herstel van een rijke natuur in de Waddenzee." Visserijsector helpen bij omschakeling Met de garnalen- en mosselsector zijn de afgelopen jaren al afspraken gemaakt om de impact te verlagen en te verduurzamen. De eerste stappen zijn gezet. Opvallend is dat deze sectoren maar een geringe bijdrage leveren aan de economie van de Wadden. Alblas: "Het is belangrijk dat de overheid hier het vliegwiel is en met financiële steun de verandering naar duurzame vormen van visserij mogelijk maakt." Waddenzee en Noordzee Opvallend is de impact van de Noordzeevisserij. De wetenschappers geven aan dat het leven in de Waddenzee nauw verbonden is met dat in de Noordzee en dus heeft de visserij daar een grote impact. "Het wordt tijd dat die relatie een plek krijgt in het beleid. In Denemarken en Duitsland hoort de Noordzeekustzone al tot het Werelderfgoed Waddenzee", zegt Alblas, "Ook de schelpenwinning vraagt om aandacht. Het is de vraag of de huidige winning wel thuishoort in een Werelderfgoed." Recente inzichten tonen het belang aan van lege schelpen voor bijvoorbeeld de natuurlijke opbouw en bescherming van Griend. Klimaat vraagt om actie Gevolgen van de klimaatverandering in de Waddenzee zijn een versnelde zeespiegelstijging, meer stormen en een stijging van de gemiddelde watertemperatuur. Alblas: "Die gevolgen moeten we daar waar mogelijk zien op te vangen. Dat kan bijvoorbeeld door binnendijkse natuur aan te leggen waar vogels bij hoogwater naar kunnen uitwijken en waar ze veilig kunnen broeden. De vogelboulevard van Texel is daar een goed voorbeeld van. Door meer dynamiek toe te laten in de duinen en op de kwelders kunnen deze langzaam meegroeien met de zeespiegelstijging." Impact van recreatie is gering De impact van de recreatieve activiteiten is over het algemeen gering. Met de watersportsector zijn goede afspraken gemaakt over hoe rust voor vogels en zeehonden samen gaat met het genieten van de Waddenzee. ‘In de Waddenzee liggen volop kansen voor recreatieve activiteiten die aansluiten bij de waarden van het Werelderfgoed. Zie voor informatie het rapport Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad.