Bredere economie realiseren

Bij het verstevigen en verbreden van de economie werkt de overheid nauw samen met ondernemers en onderwijs (triple helix). De eilandgemeenten kunnen hierin faciliteren en de juiste voorwaarden voor een goed ondernemersklimaat scheppen. Echter wordt niet uit het oog verloren dat toerisme de kurk blijft waarop de eilander economieën drijven. Het streven is een toeristisch product dat klaar is voor de toekomst, aansluit bij de markt en dat voldoende sterk is om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Concreet betekent dit: 

a. Bedrijfsverzamelgebouwen en woon-werklocaties realiseren met werkplekken voor bedrijven/startups/eenpitters/dienstverleners die digitaal willen werken en zich op het eiland willen vestigen. Afstandswerken wordt zo aantrekkelijker gemaakt.
b. Een eilandbrede proeftuinaanpak opzetten voor nieuwe ideeën. Bestaande proeftuinen zoals Lab Vlieland en de Waddencampus dragen hierin bij aan meer innovatiekracht.
c. Nieuwe vormen van bedrijvigheid stimuleren (nieuwe streekproducten, zilte teelten, projecten op het gebied van Circulaire Economie en Duurzame Energie, etc.).

d. Lokaal (innovatief) ondernemerschap ondersteunen. De programmalijn Circulaire Economie draagt bij aan de verbreding van ondernemerschap en werkgelegenheid. Deze nieuwe manier van denken vraagt om een creatieve aanpak. Deze rol wordt vaak opgepakt door jonge, goed opgeleide mensen die via ‘startups’ hun ideeën kunnen waarmaken. De eilanden moedigen dergelijke initiatieven aan en faciliteren ze. De programmalijn Duurzame Energie draagt bij aan de verbreding van de economie doordat de energietransitie veel werk met zich meebrengt. 
e. Een innovatie-adviseur voor ondernemers en onderwijs aantrekken, specifiek voor en bekend op de eilanden.