In april informeerden wij u over het proces om tot een definitieve toekenning van de Regio
Deal te komen. Via deze Regio Deal UPDATE 2 geven we u graag een update.


Wat is de Regio Deal?
De Regio Deal geeft een stevige impuls aan de Waddeneilanden. Vijf bloeiende en levendige
gemeenschappen, nu en in de toekomst. Dat is wat de eilanden willen zijn: de plek zijn waar
je een leven lang kunt wonen, werken en bijdragen aan je leefomgeving. Daar plukken
bewoners, bedrijven én bezoekers de vruchten van. Met een totaal budget van 36 miljoen
euro zetten we de aankomende vier jaar vanuit samenwerking in op ontwikkelingen die hier
aan bijdragen.


Van Regio Deal-aanvraag naar definitieve toekenning. Het proces:
- In november 2022 dienden we als vijf Waddeneilanden een aanvraag in bij het
ministerie van BZK voor een Regio Deal.
- In februari 2023 werd door het ministerie van BZK bekend gemaakt dat onze
aanvraag is geselecteerd als één van de voorstellen voor verdere uitwerking tot een
Regio Deal.
- In de periode van maart tot eind juni 2023 is in wisselwerking tussen het Rijk,
provincie Fryslân, provincie Noord-Holland en de Waddeneilanden toegewerkt naar
een convenant.
Het convenant is de basis voor de Regio Deal-samenwerking. Het ter beschikking
stellen van de rijksbijdrage (het door de Waddeneilanden gevraagde, en door het Rijk
toegezegde, bedrag van €15,5 miljoen) en het sluiten van de Regio Deal is onder
voorbehoud van overeenstemming hierover tussen alle betrokken partners.
- 29 juni 2023: het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband De
Waddeneilanden heeft ingestemd met de inhoud van het concept-convenant. We zijn
momenteel in afwachting van de Provincies. Ook zij dienen hun bijdrage (gezamenlijk
€ 9 miljoen euro) te bevestigen.
- September/oktober 2023: naar verwachting vindt in september een bestuurlijk
eindgesprek plaats met de provincies en vertegenwoordiging van het Rijk. Vervolgens
kan in oktober de ondertekening van het convenant plaatsvinden. Daarna volgt de
beschikking en kunnen we officieel van start.


Opzet Programmateam
In afwachting van de ondertekening van het convenant, werken we aan de invulling van een
programmateam. Marijn Oud is per 1 juli begonnen als Programmamanager en volgt
Hanneke op den Buysch op. Om het team verder te versterken zijn we op zoek naar twee
procesleiders en een procesleider/beleidscoördinator. Inmiddels zijn drie kandidaten
geselecteerd en zijn de gesprekken over de invulling van functies in een gevorderd stadium.
Ook wordt gewerkt aan afspraken over financiën, administratie en communicatie.


Vragen? Stuur uw vraag per email naar: info@dewaddeneilanden.nl