In februari ontvingen de Waddeneilanden het nieuws dat de Regio Deal-aanvraag van de Waddeneilanden is geselecteerd als één van de voorstellen voor verdere uitwerking tot een Regio Deal. Een Regio Deal stelt de Waddeneilanden in staat om een sterke impuls te geven aan de brede welvaart in de regio en ontwikkelingen in gang te zetten die de draagkracht van de Waddengemeenten te boven gaan. In dit bericht leest u meer over het proces om tot een definitieve toekenning te komen.

Proces op weg naar een Regio Deal

Het ter beschikking stellen van de rijksbijdrage (het door de Waddeneilanden gevraagde, en door het Rijk toegezegde, bedrag van €15,5 miljoen) en het sluiten van de Regio Deal is onder voorbehoud van overeenstemming hierover tussen alle betrokken partners. Tot aan de zomer (2023) wordt in wisselwerking tussen het Rijk, provincie Fryslân, provincie Noord-Holland en de Waddeneilanden toegewerkt naar een convenant.

Convenant  

Het convenant wordt de basis voor de Regio Deal-samenwerking. Hierin komt te staan welke doelen en gezamenlijke inzet opgenomen worden in de Regio Deal. Het is de verwachting dat dit convenant na de zomer (2023) zal worden ondertekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begeleidt en adviseert ons in het proces om tot een deal te komen en is de verbindende schakel tussen de verschillende departementen en de Waddeneilanden.

Het proces gaat door

Parallel aan het proces om tot een convenant te komen, werken de Waddeneilanden aan het opstellen en vaststellen van bijvoorbeeld de juiste governance- en financieringsstructuur en de juiste menskracht om uitvoering te geven aan de Regio Deal. De werkgroepen die verbonden zijn aan de vijf programmalijnen gaan de komende weken in overleg met de betrokken ministeries om overeenstemming te krijgen over de inhoud van de Regio Deal.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Neem dan contact door een email te sturen naar: info@dewaddeneilanden.nl