Foto van bewoners huurwoning Ameland

Regio Deal De Waddeneilanden keert uit het Onrendabele Toppenfonds ruim € 6 ton uit aan gemeente Ameland. Daartoe werd door de Waddeneilanden eind maart besloten. Het geld komt ten goede aan de financiering van de onrendabele top van de 26 huurwoningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland die inmiddels gerealiseerd en verhuurd zijn. De realisatie van betaalbare woningen op de eilanden sluit aan bij de doelstelling van de Regio Deal om de leefbaarheid in de regio te vergroten. 

Woningbouw eilanden complex en kostbaar

Door de eilandspecifieke kenmerken, zoals de schaarse ruimte, kwetsbare natuur en de afhankelijkheid van aanvoer van materialen en personeel vanaf het vasteland, is woningbouw op de Wadden niet alleen complex maar ook kostbaar. Met behulp van een Onrendabele Toppenfonds investeren de Waddeneilanden via de Regio Deal in betaalbare woningen en accommodaties voor maatschappelijke voorzieningen.

Versnelling eilander woningbouw: onrendabele toppenfonds

Het Onrendabele Toppenfonds bestaat uit gelden die via het Rijk zijn toegekend en financiële middelen die de eilandgemeenten zelf vrijmaken voor de realisatie van passende en betaalbare woningen en maatschappelijke accommodaties. Vooruitlopend op de Regio Deal, die op 1 november 2023 tot stand kwam, ontvingen de Waddengemeenten € 5 miljoen in het kader van de “Regeling eenmalige specifieke uitkering woningbouw Waddengemeenten”. Deze zogenoemde versnellingsgelden worden ingezet ten behoeve van de realisatie van circa 200 betaalbare woningen (realisatie uiterlijk 2032) waarvan 75 binnen de looptijd van de Regio Deal (eind 2027). 

Toekenning Ameland eerste in een reeks

De realisatie van de 26 huurwoningen op Ameland draagt bij aan de doelstelling van gemeente Ameland om te faciliteren in voldoende woonruimte voor inwoners, waaronder (vast) personeel voor primaire beroepen en voor de bedrijven in de recreatiesector. Naar verwachting zullen ook de andere eilandgemeenten de komende jaren aan de slag gaan met het realiseren van betaalbare woningen en hierbij een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Onrendabele Toppenfonds.