Burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling ontving op 30 juni namens het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden de quick scan "Toerisme en recreatie op de Waddeneilanden. Verkenning van verdringingseffecten" uit handen van Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie en auteur John Dagevos.

De quick scan is onder verantwoordelijkheid van de Waddenacademie gemaakt en een vervolg op het eerder door Dagevos geschreven rapport Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

John Dagevos schreef samen met Meindert Schroor deze quick scan die met name in gaat op de ontwikkelingen in de recreatieve sector (veruit de belangrijkste werkgever op de eilanden) en de woningmarkt, met als uiteindelijk doel om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake is van verdringing van recreanten met een smallere beurs.

Bestuurlijk eilander perspectief

Hebben we in de toekomst paradijselijke Waddeneilanden die slechts voor een selecte groep bereikbaar en betaalbaar zijn? In deze beknopte verkennende voorstudie, die is verricht onder de bestuurders van de Waddeneilanden, wordt een beeld gegeven hoe zij aan kijken tegen deze vraag en waar het vervolgonderzoek zich naar hun mening op zou moeten richten.

Download

Toerisme en recreatie op de Waddeneilanden. Verkenning van verdringingseffecten. Een quickscan naar onderzoekswensen vanuit een bestuurlijk eilander perspectief (pdf 2,5 Mb)

De Leeuwarder Courant besteedde op 30 juni ook aandacht aan het verschijnen van de quick scan in het artikel: Verworden de Waddeneilanden tot yuppeneilanden? 'Toerisme op een Waddeneiland wordt steeds meer een exclusief gebeuren'.

Op 1 juli verscheen in de Leeuwarder Courant het artikel Burgemeester Terschelling wil discussie over toekomst: 'Kiezen we voor rust en ruimte of worden we een party-eiland?'