Ministeries maken nader kennis met Regio Deal De Waddeneilanden

Op woensdag 10 en donderdag 11 januari 2024 kwam een delegatie van afgevaardigden van verschillende ministeries naar Ameland om nader kennis te maken met Regio Deal De Waddeneilanden. Centraal tijdens het bezoek stond kennisuitwisseling over de Regio Deal De Waddeneilanden en onderlinge kennismaking als bouwsteen voor de verdere samenwerking.

Bestuurders en ambtenaren van de Waddengemeenten en het bijbehorende Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, gaven een toelichting op de vijf programmalijnen die centraal staan in Regio Deal De Waddeneilanden en de specifieke uitdagingen hierbij. Zo was er bijvoorbeeld aandacht voor de bereikbaarheid van de eilanden, het kunnen bieden van goed en passend onderwijs en de noodzaak voor slimme voorzieningen die een leven lang leven op de eilanden mogelijk maken. Ook de uitdagingen bij het verduurzamen van recreatiewoningen kwamen aan bod.

Project uitgelicht: Waddencampus 2.0

Het gezelschap bracht ook een bezoek aan de Burgemeester Walda School waar het project Waddencampus 2.0 werd besproken. Op de eilanden zijn verschillende kennisinitiatieven zoals de Kenniswerkplaats Texel en de Amelandse Waddencampus. Via de Regio Deal wordt een centraal coördinatiepunt ingericht ter ondersteuning hiervan. Het coördinatiepunt zal zich onder andere richten op het opzetten en beheren van een informatieplatform, het matchen van vraag en aanbod van onderzoek en zichtbaarheid.

Marijn Oud, Programmamanager Regio Deal De Waddeneilanden: “Naast financiële ondersteuning van het Rijk en de provincies, zorgen kennisuitwisseling, afstemming en samenwerking met hen voor versnelling van de uitvoering van onze Regio Deal. De nadere kennismaking met, en de getoonde betrokkenheid van, de afgevaardigden van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat, Onderwijs Cultuur & Wetenschap vormt daarbij een mooie basis.”

Over Regio Deal De Waddeneilanden

Het Rijk, Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland en de vijf eilandgemeenten investeren de aankomende vier jaar samen 36 miljoen euro in projecten op het gebied van woningbouw, onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid, duurzame energie en circulaire economie. Met Regio Deal de Waddeneilanden geven zij een sterke impuls aan de brede welvaart op de eilanden en zetten zij ontwikkelingen in gang die de draagkracht van de eilandgemeenten te boven gaan. Daar plukken inwoners, ondernemers en bezoekers de vruchten van. Nu en later.