Werkzaamheden

  • Integraal leidinggeven aan de medewerkers op het Waddenkantoor
  • Doorontwikkelen en innoveren van de lange termijn visie en strategische bedrijfsvoering van de organisatie
  • Regisseren van de uitvoering van genomen besluiten en de afstemming tussen de ambtelijke organisaties, de Directieraad, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur
  • Bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het bestuurlijke besluitvormingsproces en het doen van verbetervoorstellen
  • Lobbystrategie
  • Ambtelijk opdrachtgever Programma Waddeneilanden

Ambtelijke werkgroepen (intern/extern)

  • Convenants team
  • MT Wadden
  • Directeurenoverleg Deltaprogramma Waddengebied