Eilander gebouwen sneller verduurzamen

Het verduurzamen van de gebouwen moet versneld worden door onder andere fors in te zetten op voorlichting, het organiseren van schaalvoordeel door gezamenlijke inkoopacties, het ontsluiten van fondsen op Rijks- en mogelijk Europees niveau en het uitwisselen van kennis en ideeën. De verduurzaming biedt ook goede kansen om met eilander bouw- en installatiebedrijven meer circulair te gaan bouwen. De samenwerking wordt gezocht met de bouwsector en partijen als de Vereniging Circulair Fryslân om dit actief te stimuleren.

Concreet betekent dit: 

a. Participatieprojecten energietransitie opzetten met inwoners en ondernemers.
b. Besparingsprojecten opzetten met inwoners, ondernemers en (recreatie)huizenbezitters. 

c. Innovatieve oplossingen voor recreatiewoningen ontwikkelen samen met (noordelijke) kennisinstellingen en bedrijfsleven.