Deltaprogramma Waddengebied

Waddengebied

Het Waddengebied is een bijzonder deel van Nederland. Het nationaal Deltaprogramma omschrijft ambities en maatregelen voor het behoud van de waterveiligheid in het Waddengebied. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie Waddengebied opgesteld. De buitendelta’s, de Waddeneilanden, de wadplaten en de kwelders beschermen de kust van Noord-Nederland en zorgen ervoor dat op de Waddeneilanden gewoond en gewerkt kan worden.

Eindrapport Pilot integrale waterveiligheidsstrategie Waddeneilanden

Eind december 2022 is de rapportage van de pilot “Integrale Waterveiligheid Strategie Wadeneilanden” (IWVS) opgeleverd. Het DB van De Waddeneilanden stemde in januari 2021 in met de uitvoering van deze pilot. Opdrachtgever voor de pilot was de Veiligheidsregio Fryslân.

Het opstellen van deze rapportage vloeit voort uit het Deltaprogramma 2021, waarin is opgenomen dat een integrale waterveiligheidsstrategie wordt opgesteld voor ieder Waddeneiland voor hoogwater en overstromingen op basis van de principes van meerlaagsveiligheid. De aanleiding hiervoor is de bijzondere situatie van de eilanden, waarbij, anders dan elders in Nederland, in geval van stormvloed geen evacuatie naar elders (voor de eilanden: de vaste wal) mogelijk is.

De studie is uitgevoerd door HKV, die voor de Veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân eerder ook een impactanalyse op kwetsbare objecten voor de noordelijke provincies heeft uitgevoerd. De pilot is uitgevoerd voor het binnendijkse gebied op Ameland en het buitendijkse gebied op Vlieland.

Het DB heeft ingestemd met een vervolg op de pilot voor alle eilanden.

Deltaprogramma Waddengebied

Voorkeurstrategie DPW - Veilig leven en werken in een natuurlijk Waddengebied