Impactproject Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden


De vijf Waddeneilanden starten een onderzoek naar de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s. Het uitgangspunt is vooral gericht op de reactie van mensen voor, tijdens en na een overstroming.

Resultaten

Het Samenwerkingsverband van de Waddeneilanden heeft al een goed beeld van wat er allemaal speelt ten aanzien van de verandering van het klimaat. In het Deltaprogramma (DP)zijn diverse thema’s uitgewerkt die een deel zijn van het geheel aan kustveiligheid opgaven op een eiland. Het betreft aspecten die specifiek zijn voor de Waddeneilanden zoals evacuatie, bereikbaarheid en dat een eiland geheel omsloten is door zee, maar ook aspecten die elders spelen zoals zoetwatergebrek in de zomer en kwetsbaarheid van buitendijkse voorzieningen.

De thema’s in het DP zijn vooral vanuit de techniek en kennis uitgewerkt. De gemeentebesturen van de Waddeneilanden willen juist een scherper beeld krijgen van menselijk gedrag tijdens en na een overstroming. Vooral omdat naast de eilandbewoners ook veel toeristen het eiland bezoeken. Vanuit een simulatie van een overstroming, gebaseerd op ervaringen van vroeger, komen de kwetsbare plekken of situaties voor bereikbaarheid, crisis opvang en de na-ijl effecten van een overstroming in beeld. Zodoende kan het bestuur bij ruimtelijke keuzes rekening houden met de uitkomsten.

Voor het scenario onderzoek is een voorbeeldeiland uitgewerkt in tekening, waarin kustbeschermingsaspecten van alle eilanden opgeteld zijn. Toerisme aan de randen van het seizoen neemt toe, dus ook in het stormseizoen. En er zijn ook steeds vaker stormen in het zomerseizoen.

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie levert ondersteuning om het Plan van Aanpak uit te kunnen voeren die uiteindelijk leidt tot een veiligheidsstrategie per eiland.

Lessen:

Dit impactproject is interessant vanuit het thema Meerlaagsveiligheid (binnendijks en buitendijks) waarbij met name wordt ingezoomd op de 2e laag (gevolgbeperkende maatregelen door ruimtelijke ordening of waterrobuust bouwen) en 3e laag (rampenbeheersing).

Daarnaast kunnen anderen leren hoe met (grote aantallen) recreanten als doelgroep wordt omgegaan. Het scenario moet leiden tot twee lijnen van communicatie:

1. Bewustwording op de eilanden 2. Verhalend, breder voor heel Nederland

Het resultaat is binnen een half jaar beschikbaar en wordt gepresenteerd tijdens het Deltacongres op 5 november 2015.

Contact

Albert-Jan Zijlstra 06-25387156 ajzijstra@dewaddeneilanden.nl